Các nhân tố phản ánh sự phát triển của thị trường bất động sản – P2

 

· S đa dng ca các ch th tham gia th trường bt động sn.

Th trường bt động sn càng phát trin thì càng có nhiu và nhiu loi hình ch th tham gia vào th trường bt động sn. Các ch th tham gia vào th trường bt động sn bao gm:

+ Cá nhân:

Các cá nhân s hu bt động sn (s hu đất đai, có quyn s dng đất) tham gia vào th trường vi tư cách là người bán, người cho thuê, người đem bt động sn để góp vn liên doanh… Ngược li, có mt s cá nhân có nhu cu s dng bt động sn vào đời sng sinh hot cá nhân hoc s dng vào mc đích sn xut kinh doanh s tham gia giao dch trên th trường vi tư cách là người mua, người đi thuê

+ Doanh nghip

Các doanh nghip tham gia vào hot động ca th trường bt động sn c v phía cung và cu. Các doanh nghip mi thành lp, m rng hot động sn xut kinh doanh hoc chuyn đổi v trí s có nhu cu v mua, đi thuê hoc nhn vn góp liên doanh bng bt động sn, do đó to nên cu v hàng hoá bt động sn trên th trường. Ngược li, mt s doanh nghip nm gi bt động sn có nhu cu bán, cho thuê (hoc bt động sn đi thuê nhưng mun thuê li), góp vn liên doanh bng bt động sn s tham gia làm tăng cung trên th trường bt động sn. Bên cnh đó, mt s doanh nghip còn tham gia trc tiếp vào quá trình phát trin và to lp hàng hóa trên th trường bt động sn. Các doanh nghip này được t chc theo nhiu loi hình khác nhau: doanh nghip kinh doanh và phát trin nhà, doanh nghip kinh doanh phát trin h tng, doanh nghip phát trin đất… Đây là loi doanh nghip to ra hàng hóa cho th trường bt động sn.

+ Nhà nước.

Nhà nước tham gia vào th trường bt động sn vi tư cách là người qun lý vĩ mô đối vi hot động ca th trường, đồng thi vi tư cách là người tham gia trc tiếp vào hot động ca th trường bt động sn (va là người cung và người cu bt động sn).

Vi tư cách là người qun lý vĩ mô vi hot động ca th trường bt động sn, Nhà nước xây dng h thng pháp lut, to khuôn kh pháp lý cho hot động ca th trường. Đồng thi, Nhà nước cũng thc hin các bin pháp (ch yếu là bin pháp kinh tế, tài chính) thúc đẩy th trường bt động sn phát trin; thc hin qun lý, giám sát, cung cp mt s dch v cho các giao dch trên th trường bt động sn. S tham gia ca Nhà nước mà trc tiếp là Chính ph vào th trường bt động sn được th hin ch yếu trên hai mt: Thông qua công c quy hoch và kế hoch cùng các đòn by để điu tiết vĩ mô th trường, đồng thi, thông qua vic qun lý th trường để có bin pháp điu tiết quan h cung – cu và giá c, bình n th trường. Ngoài ra, Nhà nước còn tham gia giao dch trên th trường bt động sn như các ch th khác: va là người cung, va là người cu bt động sn để thc hin các chc năng qun lý ca Nhà nước ca mình.