Đăng ký nhà ở

Đối với cuộc sống con người, đất đai chiếm một vị trí quan trọng, có thể nói là không thể thay thế. Và đi liền với đất đai, trong số những tài sản gắn liền với đất đai thì nhà ở được coi là loại tài sản có giá trị nhất. Theo quy định của Luật nhà ở 2005 thì: nhà ở là những công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Cũng như đất đai, nhà ở góp một phần quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nó là tài sản có giá trị đặc biệt đối với cuộc sống con người, là phương tiện quan trọng để bảo vệ con người trước các hiện tượng thiên nhiên. Nhà ở phản ánh trình độ phát triển của xã hội; thể hiện phong tục tập quán của mỗi quốc gia, mỗi vùng; thể hiện mức sống vật chất và tinh thần của con người…Với ý nghĩa quan trọng đó, nhà ở cũng trở thành một đối tượng quan trọng của công tác đăng ký trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở.

Tại điều 4 Luật nhà ở 2005 đã quy định: “Công dân có quyền có chỗ ở thông qua việc tạo lập nhà ở hợp pháp hoặc thông qua việc cho thuê, mượn, ở nhờ nhà ở theo quy định của pháp luật. Người tạo lập nhà ở hợp pháp có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.” Để chứng nhận được quyền sở hữu nhà ở hợp pháp đó của người tạo lập nhà ở, chủ sở hữu của nhà ở phải thực hiện công tác đăng ký quyền sở hữu nhà ở (đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó có thể thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Hiện nay, công tác đăng ký nhà ở (đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) được thực hiện tại các Văn phòng đăng ký đất và nhà của các quận, huyện, thị xã.

 

ホーチミン 不動産

.