Thị trường bất động sản – P2

Vai trò

 

Thị trường BĐS gắn chặt với một lượng tài sản lớn cả về quy mô kích thước

và giá trị của nhiều mặt trong nền kinh tế quốc dân hiện nay. Thị trường này là nguồn không thể thiếu bổ sung cho ngân sách nhà nước. Thực tế cũng cho thấy tỷ trọng BĐS trong tổng số của cải xã hội ở các nước có khác nhau nhưng thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi nước. Các hoạt động liên quan đến BĐS chiếm tới 30% tổng hoạt động của nền kinh tế.

 

Thị trường BĐS có quan hệ chặt chẽ với các thị trường tài chính, thị trường

tín dụng, thị trường lao động, thị trường xây dựng… do vậy, thị trường BĐS có khả năng kích thích phát triển sản xuất, trao đổi ở những thị trường khác. Tuy nhiên

cũng chịu ảnh hưởng qua lại từ những thị trường này

 

Không chỉ kích thích sản xuất phát triển, tăng ngân sách nhà nước, thị trường

BĐS còn cung cấp một lượng lớn nhà ở và văn phòng phục vụ cho nhu cầu dân cư trong hiện tại và tương lai.

 

Phân loại

 

Có nhiều cách phân loại thị trường BĐS, nhìn chung chỉ mang tính chất

tương đối

Trên góc độ quản lý nhà nước, đáng chú ý nhất là cách phân loại theo thứ tự

thời gian BĐS tham gia thị trường (các cấp thị trường), trong đó:

 

 Thị trường cấp 1: thị trường chuyển nhượng, giao hoặc cho thuê quyền sử

dụng đất (còn gọi là thị trường BĐS sơ cấp).

 Thị trường cấp 2: Thị trường xây dựng công trình để bán hoặc cho thuê.

 Thị trường cấp 3: Thị trường bán hoặc cho thuê lại các công trình đã được

mua hoặc thuê.

 

Môi giới bất động sản

 

Môi giới được hiểu đơn giản là hoạt động trung gian, làm cầu nối trong đàm

phán và giao dịch thương mại. Hoạt động môi giới thường được trả công theo một tỷ lệ nhất định nào đó trên tổng giá trị hợp đồng đàm phán và giao dịch, được gọi là hoa hồng. Trong một giao dịch BĐS, chính các quyền liên quan đến BĐS mới được

 

14

 

 

 

luân chuyển, chuyển giao trong quá trình giao dịch chứ không phải là BĐS như

nhiều người lầm tưởng. Vì vậy có thể hiểu: “Môi giới bất động sản là hoạt động của chủ thể (một cá nhân, một hãng hay một tổ chức) làm trung gian cho hai hoặc nhiều chủ thể khác, thiết lập các giao dịch thương mại hướng tới các đối tượng là các quyền hạn khác nhau liên quan đến bất động sản dẫn tới sự thay đổi ở khía

cạnh pháp lý và thực tế của bất động sản đó”.3