Tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường bất động sản

Cạnh tranh trong sử dụng cao nhất tốt nhất sẽ thấy điểm khác nhau trong việc linh hoạt thay việc sử dụng bất động sản đó, khả năng tạo thu nhâp của bất động sản.

Cạnh tranh trong cung, cầu và giữa cung và cầu. Nó được đo bằng giá cả của bất động sản đó trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, có thể tăng hoặc giảm, nhà định giá cần xác định quan hệ để định giá chính xác.

Cạnh tranh trong nội bộ vùng, trong khu vực, và giữa các khu vực trong nước trong thời điểm định giá, đó là sự không giống nhau về lợi thế của bất động sản đối với các địa điểm khác nhau.

Cạnh tranh trong sự thoả mãn nhu cầu của khách hàng, sự phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, sẽ biến nhu cầu thành cầu trên thị trường, khi đó cầu sẽ tăng đối với loại bất động sản nào thoả mãn tốt nhất với họ.

 

  • Các yếu tố về pháp lý liên quan đến Bất động sản:

Tình trạng pháp lý của Bất động sản: các giấy tờ chứng thư pháp lý về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, giấy phép xây dựng…hiện có.

Các quy định về xây dựng và kiến trúc gắn với Bất động sản, các hạn chế về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và công trình xây dựng khác gắn với Bất động sản: tình trạng cho thuê, thế chấp Bất động sản, tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, sự hạn chế quyền sở hữu chung (ví dụ nhà xây dựng ở các khu vực là đường băng lên xuống của máy bay không được cao quá 3 tầng…).